008 | விஞ்ஞான கிறுக்கன் | ஆயிஷா இரா.நடராசன் | சிறுகதை | இயல் செல்விஇயல் குரல் கொடைபாரதி புத்தகாலயம் இணைந்து தன்னார்வலர்கள் முயற்சியில் ஒலி புத்தகத்தின் ஒரு பகுதியாக இடம்பெற்றுள்ள சிறுகதை.
சிறுகதை: விஞ்ஞான கிறுக்கன்
ஆசிரியர்: ஆயிஷா நடராசன் 
வாசித்தவர்: செல்வி