டாக்டர். கே.பாலகோபாலின் வன்முறைகளுக்கும் வன்முறையற்ற வழிமுறைகளுக்கும் அப்பால் (அ. மார்க்ஸ்) மதிப்புரை ஸ்டாலின் பழனி

நூல் அறிமுகம் பாலகோபாலின் சுருக்கமான வாழ்க்கை குறிப்புஉள்ளது. 1990களின் பிற்பகுதியில் சிவில் உரிமை இயக்கங்களுக்கும் மக்கள் இயக்கங்களுக்கும் இடையிலான உறவு குறித்து அவர் தொடங்கிய விவாதம் மனித…

Read More