உரைச் சித்திரக் கவிதை 29: மின் தூக்கிகளுக்கு சுமையில்லை – ஆசு