தமிழ்க் கவிதையும் ஆங்கில மொழியாக்கமும் – புதிய மாதவி | ஆங்கிலத்தில் – ஸ்ரீவத்ஸாA home of their own is the eternal dream of every creature. Nests built by birds and dens of animals are the examples to home making that humans learnt from nature. Homelessness is a universal phenomenon. There are scores of homeless in both well developed and underdeveloped nations. Penthouses and tinshacks coexist in the same metropolis. You wonder how a large family ‘came to be’ in a one room tenement and, yet, they do.

As you read this thought provoking stark poem in Tamil penned by Puthiyamaadhavi Sankaran which is reproduced here alongside an English translation by moi with prior permission from the poet, you mentally trace the origin of homelessness back to the period Gods roamed the earth in human form. You then make the connection between the punchline of the poem and the eternal dance of Shiva amidst the burning pyres of the cremation ground he inhabited.*

வீடு எங்களுக்குக் கனவு..

வீடு…எங்களுக்குக் கனவு..
வீடில்லாமல் விடியும் கனவுகள்.
காற்றில்ஆடும் மரக்கிளைகளில்
பறவைகளின் கூடுகளைப்
பார்த்திருக்கின்றீர்களா?
மரப்பொந்துகளில் மனிதன்
வாழ்ந்ததை நம்புகிறீர்களா?
எங்கள் வீடுகளுக்கு வாருங்கள்.
ஒருவரை ஒருவர் இடித்துக்கொள்வது
உரசிக்கொள்வது
எம் மொழிகளாகிப்போனது.
திரைச்சீலைகள் சுவராக
தொடரும் காமம்!
இரவு மட்டும் இல்லையென்றால்
என்னவாகும் தாம்பத்தியம்..?
வாழ்ந்து விட்டோம்.
வீடுகளின் கனவுகளுடன்
வாழ்ந்துவிட்டோம்.
வீடுகளின் கனவுகளுடன்
மரக்கிளைகள் மட்டுமல்ல
பெருவனமே ஆடிக் கொண்டிருக்கிறது.
அறம் பொருள் இன்பம்
வைத்தவன்
கட்டிமுடிக்காத வீடுகளின்
கனவுகளில்
வீடற்றவன் சுடலை நெருப்பில்
ஆடுகின்றான்.

புதிய மாதவி சங்கரன்A HOME: OUR DREAM
A home…our dream.
Dreams dawn without a home.
Have you seen
nests of birds
on the branches of trees
swaying in the wind?
Do you believe
that man lived
in tree hollows?
Come to our houses.
Bumping into
one another
and brushing against
each other
became
our conversations.
Lust continues
with curtains as walls.
What would have happened
to conjugal relationships
if there are no nights!
We have lived.
With dreams
of homes,
we have lived.
With dreams of homes,
not just branches of trees
but the great jungle itself
is shaking.
In the dreams of unfinished homes
of he who has righteousness,
material wealth and happiness,
a homeless person dances
in the fires from pyres.

~Sri Noida