உரைச் சித்திரக் கவிதை 33: பெருங்கூட்டத்தில் ஒருவன் – ஆசு